• Jedyna w regionie
  Drużyna Baseballowa

Regulaminy

Białystok 03.04.2023
Pobierz regulamin

Regulamin sekcji młodzieżowych
Klubu Sportowego „Lisy Białystok”


§ 1 Zasady ogólne

 1. Klub Sportowy „Lisy Białystok”, zwany dalej Klubem został wpisany Decyzją Prezydenta Białegostoku z dnia 08 sierpnia 2017r. do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, numer ewidencyjny EW.87/BDG. Klub funkcjonuje, jako stowarzyszenie kultury fizycznej.

 2. 2Zgodnie ze statutem Klub jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem osób mających na celu rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację baseballu i softballu.

 3. Przez określenie uczestnik rozumie się członka Klubu, który jest jego zawodnikiem, za którego odpowiada prawny opiekun.

 4. Klub prowadzi regularne zajęcia przez cały rok, z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Zajęcia w okresie wakacyjnym prowadzone są według indywidualnych ustaleń dla poszczególnej sekcji.

 5. Klub może zawiesić prowadzenie zajęć na czas nieokreślony informując uczestników o przyczynach podjętej decyzji.

 6. Zajęcia prowadzone są przez trenerów, instruktorów baseballu i softballu oraz osoby pomagające przy prowadzeniu zajęć. Propagowane jest wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play.


§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika

 1. Warunkiem przynależności do Klubu oraz uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie wypełnionej przez opiekunów prawnych Karty Zgłoszeniowej Zawodnika (KZZ). Wypełniając KZZ obowiązkowo należy wskazać wszelkie informacje, o których powinna wiedzieć osoba prowadząca zajęcia (dolegliwości, przebyte kontuzje – złamania, zwichnięcia, zażywane stale leki, itp.)

 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie sportowe dotyczące treningów oraz meczów. Ubezpieczyć można się samemu lub skorzystać z ubezpieczenia wskazanego przez Klub.

 3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do uiszczania składek za przynależność do Klubu w wysokości 80 zł miesięcznie (zgodnie z ustaloną składką zawodniczą). Wysokość składki jest niezależna od frekwencji na zajęciach. Składki powinny być opłacane do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. Klub w uzasadnionych przypadkach przewiduje możliwość niepobierania składek zawodniczej w sytuacji, kiedy warunki finansowe uczestników na to nie pozwalają (należy zgłosić taki fakt organizatorom sekcji).

 4.  Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia
  swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej.

 5. Prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić trenera prowadzącego drużynę o nieobecności dziecka na treningu. W przypadku nieusprawiedliwienia trzytygodniowej nieobecności uczestnika na zajęciach przez prawnych opiekunów, uczestnik może zostać wykluczony z Klubu.

 6. Zawodnik może trenować, grać, brać udział szkoleniach lub meczach w innym klubie za zgodą trenera prowadzącego.

   

   

  § 3 Zasady uczestnictwa w treningach

 7. Klub, jako organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zajęć sprzęt sportowy niezbędny do trenowania oraz rozgrywania meczów. Każdy uczestnik ma obowiązek używać sprzęt sportowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Za straty i zniszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia sprzętu odpowiada finansowo prawny opiekun uczestnika.

 8. Uczestnik powinien podporządkować się do sposobu prowadzenia zajęć ustalonego przez trenera, w celu ich sprawnego przeprowadzenia oraz zachowania bezpieczeństwa.

 9. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagać stawianych przez wynajmujących sale sportowe, obiekty, boiska, itp. (np. zmienne obuwie sportowe).

 10. Podczas trwania zajęć, wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, bądź stosowania innych środków odurzających.

 11. W przypadku zachowania, które uniemożliwiałoby prowadzenie zajęć i zagrażało innym uczestnikom, zarząd Klubu po konsultacjach z osobą prowadzącą zajęcia może podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z Klubu.

 12. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do powiadomienia niezwłocznie osobę prowadzącą o wszelkich urazach powstałych podczas zajęć.

 13. We wszystkich sprawach spornych podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są zwracać się do osoby prowadzącej zajęcia.

 14. Podczas trwania zajęć, uczestnikom zabrania się opuszczania terenu, na którym są one prowadzone bez wyraźnego pozwolenia osoby prowadzącej zajęcia.

 15. Trenerzy biorą odpowiedzialność za uczestników podczas prowadzenia zajęć. Nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, które wydarzyły się podczas drogi na i z treningu, miejsce zbiórki na mecz/obóz/itp.
   

  § 4 Postanowienia końcowe

 16. Każdy uczestnik, składając zgłoszenie przynależności do Klubu i uczestnictwa w organizowanych przez Klub zajęciach, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 17. O wszelkich zmianach w regulaminie będą informowani wszyscy zainteresowani